میانه روی در اسلام

اين كليپ صوتی از ساسله سخنرانی های شیخ محمد ضیایی رحمه الله می باشد که در شبکه كلمه پخش شده است و موضوع آن میانه روی در اسلام می باشد.

Visit this podcast’s website at islamhouse.com/en/audios/728402

Search for this podcast in a podcast directory