مدیریت منابع انسانی
  • Mojgan Nezam
1 episode
مدیریت منابع انسانی

Episodes

مدیریت منابع انسانی
2021 May 092m 13s
قوانین مدیریتی برای کارکنان
More episodes may be available on the podcast’s website.