امير عليپور
  • amir alipour
4 episodes
اينجا مينويسم و ميخونم

Episodes

دلمه هاي مادر
2021 Feb 233m 51s
يه روز با بچه ها قرار گذاشتيم هر كي يه غذا با خودش بياره مدرسه، زنگ ورزش با هم بخوريم ...
اينقدر يعني يه دنيا
2021 Feb 173m 33s
اغلب تو خونه با مادرم تنها بودم، هنوز خوب نمي تونستم حرف بزنم،چندتا كلمه بيشتر بلد نبودم، يكي از اون كلمات "اينقد" بود
فصل دوچرخه
2021 Feb 1211m 46s
در قصه ي زندگي هر مردي حداقل يه فصل به دوچرخه اختصاص داره . . . (روايت قصه اي كه سي ساله ادامه داره)
بهونه هاي زندگي
2021 Feb 044m 58s
فكر ميكنم شما هم با من هم عقيده باشيد كه در اين شهر درندشت هر كسي يه بهونه برا زندگي داره كه حداقل برا خودش قشنگه ...
More episodes may be available on the podcast’s website.