مجموعه ای از بهترینهای جبران خلیل جبران
  • Ali Rahimi
7 episodes
پیامبر و دیوانه مریم مجدلیه و طلایه دار ترجمه شهناز مجیدی صدای علی رحیمی

Episodes

شب و دیوانه
2021 Feb 033m 12s
با صدای علی رحیمی
تولد اندوه، دیوانه
2021 Jan 132m 24s
علی رحیمی
زبانی دیگر، دیوانه
2021 Jan 132m 26s
با صدای علی رحیمی
دیوانه، مترسک
2021 Jan 111m 15s
صدایِ علی رحیمی
دیوانه، ای دوست
2021 Jan 113m 52s
صدای علی رحیمی
دیوانه، خداوند
2021 Jan 114m 38s
صدای علی رحیمی
More episodes may be available on the podcast’s website.