عروسک سخنگو
  • maya yari
1 episode
اینجا راجب موضوعات مختلف تولید محتوا میکنیم. موسیقی ، کتاب ، فلسفه، روانشناسی و...💚🍃 و گاهی راجب موضوعات ساده ی روزمرگی!

Episodes

Beyond Sorrow
2020 Mar 2717s
More episodes may be available on the podcast’s website.