سیف کست | safecast

SafeCast اولین پادکست فارسی زبان HSE هست که با هدف توسعه ی دانش و مهارت های فردی توی حوزه ی HSE راه اندازی شده

Visit this podcast’s website at safecast.podineh.com

Search for this podcast in a podcast directory